Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.GoldenPipe.cz, jehož provozovatelem je Jan Písečka (IČ: 873 55 264). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.

Kontaktní údaje

Název: Jan Písečka
Sídlo: Žižkova tř. 311/16, 370 01 České Budějovice
IČ: 873 55 264
Telefon: +420 728 780 591
Email: obchod@GoldenPipe.cz

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (DPH, Spotřební daň) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby a užívaných způsobech dopravy a poplatkách s tím spojených jsou uvedeny zde.

Objednávání a kupní smlouva

Objednávat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu je možno prostřednictvím elektronického obchodu na www.GoldenPipe.cz, elektronickou poštou na adrese obchod@GoldenPipe.cz, osobně nebo telefonicky. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná.

Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.).

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká doručením objednávky kupujícím spotřebitelem (Závazným potvrzením objednávky vytvořené na internetu se rozumí stisknutí tlačítka „Potvrzuji objednávku“.) a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadanou emailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Spotřebitel je povinen do objednávky, která obsahuje tabákové výrobky nebo kuřácké potřeby, doplnit datum svého narození. Při dodání zboží je ověřována věková způsobilost spotřebitele k nákupu tabákových výrobků a kuřáckých potřeb.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva, resp. daňový doklad, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Registrovaní uživatelé mají k uzavřeným smlouvám přístup po přihlášení na internetových stránkách prodávajícího. Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Dodací lhůty

Dobou dodání zboží se rozumí doba od potvrzení objednávky do doby, kdy je zboží připraveno k expedici.

Po obdržení objednávky prostřednictvím internetového obchodu www.GoldenPipe.cz zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího automatické potvrzení této objednávky.

Pokud není možné zboží dle objednávky kupujícího dodat, nebo se jedná o zboží, které není skladem, sdělí toto prodávající kupujícímu do druhého pracovního dne po obdržení objednávky spolu s novým termínem dodání. Na základě této informace se kupující rozhodne, zda souhlasí s novým termínem dodání nebo zda objednávku ruší. V případě, že nový termín dodání nebude kupujícím do 10 dní od jeho sdělení ze strany kupujícího výslovně akceptován, může prodávající od smlouvy odstoupit, bez sankcí pro obě strany.

Požaduje-li kupující pozdější termín dodání, než který uvádí prodávající u nabízeného zboží, je spotřebitel povinen toto uvést v objednávce. Požaduje-li kupující pozdější den dodání, než byl prodávajícím sdělen při potvrzení objednávky, je kupující povinen toto neprodleně sdělit prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po obdržení potvrzení objednávky, či obdržení termínu dodání stanoveného prodávajícím. V případě, že kupující toto neučiní, odpovídá za škodu vzniklou prodávajícímu spojenou s případným nepřevzetím, či nedodáním zboží ve stanoveném, či dohodnutém termínu dodání. Termín dodání požadovaný zákazníkem je závazný pro obě strany okamžikem potvrzení tohoto termínu prodávajícím.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu způsobenou zpožděním při dodání zboží, které vzniklo na straně přepravce.

Způsob a místo dodání

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího uvedené v objednávce. Při osobním odběru zboží je kupující emailem nebo telefonicky informován, jakmile je objednané zboží připraveno k odběru, a také o době, kdy si zboží může převzít. Odběrné místo se nachází v Čajírně & Kafírně, Hradební 32, České Budějovice.

Pokud si kupující v objednávce zvolí dodání zboží prostřednictvím dopravce, je zboží dodáno kupujícímu okamžikem jeho předání tomuto dopravci k přepravě. Zboží dodávané prostřednictvím dopravce je zasíláno na dobírku nebo obyčejnou zásilkou (při platbě předem), případně rozvozem obchodním zástupcem prodávajícího. Zboží je dodáváno vždy na adresu uvedenou kupujícím v objednávce (Doručovací adresa, liší-li se od Fakturační adresy).

Cena poštovného a balného

Zboží je dopravováno pouze na území České republiky. Případná doprava mimo území ČR je řešena individuálně dohodou s kupujícím.

Zboží dodávané dopravcem bude zasláno prostřednictvím České pošty, s.p. nebo společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dále jen DPD) nebo Zásilkovny s.r.o. nebo Uloženky s.r.o.

Způsoby a ceny doručení jsou uvedeny zde.

U všech užívaných způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den. Při objednávkách založených v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno do dvou pracovních dnů.

Cena za dodání je splatná spolu s úhradou kupní ceny za zboží při jeho dodání, není-li dohodnuto jinak. V případě, že kupující v rámci jednoho dne provede více objednávek, tak pro stanovení, zda bude poštovné účtováno, či nikoli, je rozhodující součet cen jednotlivých objednávek, pokud již nedošlo k odeslání zboží.
Balné neúčtujeme.

Platební podmínky

Kupní cenu za zboží je kupující povinen zaplatit jedním z následujících způsobů:
a) platba v hotovosti při nákupu.
b) platba předem bankovním převodem (na základě zálohové faktury).
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce).

Převzetí zboží

Kupující je povinen objednané zboží převzít. V případě odmítnutí převzetí zboží z jiných než zákonem stanovených důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu tímto jednáním způsobena.

V případě, že si kupující nevyzvedne při osobním odběru objednané zboží v dohodnutém ani dodatečném termínu, může prodávající odstoupit od smlouvy, a to druhý den po uplynutí dodatečného termínu pro převzetí zboží. Dodatečný termín pro převzetí zboží je oprávněn jednostranně stanovit prodávající.

Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po převzetí zboží, nejdéle však do 48 hodin od převzetí, a oznámit případné nedostatky prodávajícímu, s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Případné poškození zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží.

Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží je v okamžiku převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že kupující řádně nepřevezme zaslané zboží a učiní později objednávku novou, prodávající je oprávněn mu naúčtovat náklady za takové předchozí objednávky.

Nemožnost plnění a jeho následky

Stane–li se objednané plnění nemožným, zaniká závazek prodávajícího plnit. Plnění se stane nemožným zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Prodávající je povinen informovat o nemožnosti plnění neprodleně kupujícího.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o smlouvu na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabákové výrobky a jiné vymezené zákonem).

Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným. Právo odstoupit od smlouvy má prodávající taktéž v případě, že zboží bylo objednáno nezletilým, tj. osobou, jíž je prodej tabákových výrobků nebo kuřáckých potřeb zakázán. O odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění. Události tohoto druhu osvobozují kupujícího a prodávajícího po dobu jejich trvání od dodací povinnosti a opravňující prodávajícího, podle jeho volby, po opětovném nastolení normálních poměrů, smluvené množství dodat později nebo s ohledem na ještě nedodané zboží od smlouvy odstoupit. Trvá-li událost vyšší moci déle než 4 týdny, potom je i kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud ještě nebyla uskutečněna dodávka.

Zrušení smlouvy dohodou

Prodávající je oprávněn, dle svého uvážení, nikoliv však povinen, na základě žádosti kupujícího zrušit kupní smlouvu dohodou za podmínek v této dohodě ujednaných. Základní podmínkou pro případnou dohodu o zrušení kupní smlouvy je skutečnost, že kupující vrátí prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebované, kompletní včetně příslušenství a v originálním nepoškozeném obalu a jedná se o zboží, které má v okamžiku návrhu na zrušení smlouvy prodávající dále v sortimentu svého zboží, nejedná se o zboží upravené dle přání zákazníka, nepodléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a nejedná se o audio a video nahrávky a počítačové programy, jejichž obal byl porušen, a dále noviny, periodika a časopisy. Dohoda o zrušení kupní smlouvy musí mít písemnou formu a lze ji uzavřít jedině spolu s předáním zboží. V případě odmítnutí návrhu kupujícího na zrušení kupní smlouvy dohodou prodávajícím, nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s podáním neakceptovaného návrhu, který byl prodávajícím odmítnut.

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
• bezplatné odstranění vady opravou
• přiměřenou slevu z kupní ceny
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

Reklamace

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování upravuje Reklamační řád, který je nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou prodávající uzavírá s kupujícím. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s Reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.

Výhrada vlastnictví

Vlastnictví dodávaného zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Přechod nebezpečí

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo převzetím od dopravce. Tímto není dotčeno právo spotřebitele uplatňovat rozpor s kupní smlouvou (viz článek Reklamačního řádu Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží). Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího také v okamžiku, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečné ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího a každý kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a s těmito má povinnost se seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních úprav a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6.2014.